Tony Salmons – Vladimir Nabokov

Further information on Tony Salmons: tonysalmons.net

Further information on Vladimir Nabokov: en.wikipedia.org/wiki/Vladimir_Nabokov