Teddy Kristiansen – Lytton Strachey

strachey.gif
Further information on Teddy Kristiansen: teddykristiansenblog.blogspot.com

Further information on Lytton Strachey: en.wikipedia.org/wiki/Lytton_Strachey