Jim Rugg – Kurt Vonnegut

vonnegut_rugg.jpg
Further information on Jim Rugg: streetangelcomics.com

Further information on Kurt Vonnegut: vonnegut.com