Michael Kaluta – The Shadow

kaluta_shadow.gif
Further information on Mike Kaluta: kaluta.com

Further information on The Shadow: thepulp.net/theshadow.html

Michael Kaluta – Frankenstein

frankenstein.jpg
Further information on Mike Kaluta: kaluta.com

Further information on Frankenstein: en.wikipedia.org/wiki/Frankenstein